Jak bude vypadat Horní Proseč?

Občané Proseče dostali možnost se vyjádřit k budoucí podobě regulačního plánu RP5 – Horní Proseč – Jih

Jablonec nad Nisou - Jaká jsou současná pozitiva Horní Proseče? Jaké služby a aktivity pod širým nebem by obyvatelé ocenili? Jaká jsou možná rizika spojená se změnami a výstavbou? Na tyto otázky 11. března hledal odpovědi na prvním veřejném plánovacím setkání s občany uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště. 

„Na diskuzní setkání o budoucí podobě Horní Proseče přišlo pět desítek občanů. Této lokality se týká regulační plán RP5 – Horní proseč – Jih, který by měl pro zastavitelné plochy vymezené zastupitelstvem v roce 2010 nyní stanovit podrobná pravidla. “ říká uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště a dodává: „Chtěli jsme na setkání od občanů například zjistit, jaká jsou na Horní Proseči funkční, užitečná a zajímavá místa a proč je lidé navštěvují. Zjišťovali jsme také možné aktivity, které by chtěli občané na tomto území dělat, nebo jaké služby by tu měly být v budoucnu nabízeny. Ptali jsme se ale také na problémy, kterým bychom měli při tvorbě regulačního plánu předejít. To vše je užitečné vědět ještě předtím, než architekti zpracují návrh regulačního plánu, byť zákon to nevyžaduje.“

Po úvodním slovu a vysvětlení důvodů společného setkání se občané rozdělili do tří skupin, kde blíže diskutovali k vytýčeným cílům. „Každá skupina nejprve sestavila seznam podnětů, které pak byly hodnoceny podle důležitosti,“ informuje uvolněný člen rady města Klápště. Diskuzi pozorně sledovali pozvaní architekti ze sdružení SAUL s. r. o. Liberec, kteří budou následně zapracovávat získané výstupy ze setkání s občany do regulačního plánu.“ 

Na setkání se nejvíce opakovala pozitiva současného stavu, a to že si občané uvědomují důležitost vodního zdroje a mokřadů v oblasti. Často byla skloňována otevřená krajina s vesnickým charakterem, kterou lidé využívají například pro pouštění draků, venčení psů i lyžování. Do budoucna by prosečtí obyvatelé uvítali vybudování cest pro pěší, včetně posezení v místech, kde jsou zajímavé výhledy do okolí. Velký důraz byl kladen i na zachování stávajícího rázu krajiny a ponechání přirozeného koridoru pro migrující zvěř.

Občané Proseče vnímají jako největší riziko spojené s novou výstavbu možnost narušení pramenů a vodního režimu, pokud bude výstavbou zasaženo skalní podloží a také snížení přirozeného vsakování dešťové vody do krajiny. Obávají se také zvýšeného provozu a hluku v ulici Horní, která není vhodná pro nákladní auta, která by na stavbu jezdila. 

„Veškeré podněty, které vzešly od občanů dotčené lokality, jsme předali architektům k dalšímu zapracování do regulačního plánu,“ informuje Petr Klápště a dodává: „Předpokládám, že druhé setkání s občany, kde už bude představena budoucí podoba Horní Proseče k připomínkování, se uskuteční na podzim tohoto roku.“